Lub Chaw Muaj Ntau Yam Hais Txog Hmoob

Hmong Resource Center Hmong Resouce Center

Hais txog tej uas muaj khaws cia tseg tau saib

Tsev Ntawv hauv Appleton Lub Chaw Muaj Ntau Yam Hais Txog Hmoob tau tsim tsa los txhawb nqa xav ua kom muaj kev paub txog ntau yam kab lis kev cai ntawm cov Hmoob nyob hauv lub zej lub zos thiab tseem yog ib lub chaw rau cov neeg uas nrhiav kev ua kom paub txog Hmoob kab lis kev cai thiab livxwm.

Muaj ntau yam khaws cia tseg tau saib ntau zuj zus ntxiv xws li cov phau ntawv thiab ntau yam suab roj hmab yeebyaj duab.

Lub Chaw Muaj Ntau Yam Hais Txog Hmoob nyob rau xaab ib, ze rau ntawm lub rooj muaj tus neeg teb sawv daws tej lus nug. Tej khoom nov tau muab teev cia tseg nyob rau hauv tsev ntawv qhov chaw teev txog txhua yam muaj ntawm www.infosoup.org.

Nyob rau ntawm thaj chaw nov muaj txhua yam rau tus hlob tus yau thiab peb cia siab hais tias tsev neeg yuav txaus siab heev rau Hmoob tej khoom uas muaj khaws cia tseg tau saib ua ke.

Qhov loj yog muaj xws li:

Lub chaw muaj ntau yam hais txog Hmoob tshwmsim taus yog tau txais kev pabcuam los ntawm lub koomhaum tsev ntawv hauv Appleton. Ua tsaug tshwjxeeb rau txoj kev txhawb nqa loj kawg nkaus thiab kev koom tes los ntawm cov Hmoob nyob hauv lub zej lub zos.

Hmong Resource Center
AddThis